You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА „ЧУКАРУ ПЕКИˮ У ОПШТИНИ БОР

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА „ЧУКАРУ ПЕКИˮ У ОПШТИНИ БОР

Инвеститор: 

Rakita Exploration d.o.o. из Бора

Значај пројекта: 

Основни циљ израде Просторног плана је обезбеђење услова за укупни одрживи просторни развој обухваћеног подручја, рационалну експлоатацију лежишта минералних сировина и других ресурса у лежишту, као и за неутралисање или ублажавање негативних просторних, еколошких и социоекономских последица експлоатације и прераде минералних сировина.Просторним планом се утврђују: (а) основне концепцијепросторног развоја, коришћења, уређивања и заштите (ремедиjације) простора посебненамене за плански хоризонт до 2035. године; и (б) прва етапа за реализацију, односно операционализацију дугорочних концепција и планских пропозиција за период до 2022. године.Просторни план садржи детаљну разраду за планиране намене и створиће се плански основ у смислу директног спровођења, за издавање локацијских услова и израду техничке документације.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пекиˮ у општини Бор објављена је у „Службеном гласнику РС” број 76/17. Припрема финалне верзије Просторног плана, после обављене стручне контроле.

Почетак пројекта: 

Израда предметних измена и допуна Просторног плана започета је потписивањем уговора између обрађивача и инвеститора.

Завршетак пројекта: 

Јун 2019. године

Извор финансирања: 

Средства нису из буџета РС