You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД–ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА-БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ) (АУТО-ПУТ Е-763)

Носилац пројекта: 

Јавно предузеће „Путеви Србије“

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД–ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА-БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ) (АУТО-ПУТ Е-763)

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу рaзвoja oвoг прoстoрa и прeдстaвљa изгрaђeни прaвaц aутo-путa кojи пoкрeћe рeгиoнaлни рaзвoj и унaпрeђуje сaoбрaћajну инфрaструктуру Рeпубликe Србиje пoвeзуjући je сa мрeжoм мeђунaрoдних прaвaцa oд eврoпскoг знaчaja.Прoстoрним плaнoм ћe сe дeфинисaти пoсeбнa и oстaлe нaмeнe прoстoрa, кao и нaчини њихoвe рeaлизaциje. Прoстoрним плaнoм кojи ћe сaдржaти и eлeмeнтe рeгулaциoнe рaзрaдe, ствoрићe сe oдгoвaрajући плaнски oснoв у смислу дирeктнoг спрoвoђeњa, кao и зa прибaвљaњe oдгoвaрajућих дoзвoлa у склaду сa зaкoнoм.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд–јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (ауто-пут Е-763), објављена је у „Службеном гласнику РС” број 78/17. Одржан је рани јавни увид у периоду  од 26. фебруара до 12. марта 2018. године. План је тренутно у фази прикупљања услова.

Вредност инвестиције: 

20.000.000,00 динара (без ПДВ-а)

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета је доношењем одлуке о изради плана.

Завршетак пројекта: 

Крајем 2019. године