You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВДА 2Х400 kV БАЈИНА БАШТА–ОБРЕНОВАЦ

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструкуре

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВДА 2Х400 kV
БАЈИНА БАШТА–ОБРЕНОВАЦ

Инвеститор: 

АД „Електромрежа Србије“ – ЕМС, Београд

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђивања простроних услова за остварење посебне намене подручја. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за: изградњу коридора високонапонског далековода интерконекција 2x400 kV Бајина Башта-Обреновац; градњу и коришћење објеката и површина у коридору; просторну, технолошку или функционалну везу коридора са непосредним окружењем, положај и правила уређења, градње и коришћења објеката и површина у коридору. Просторним планом ствара се плански основ за директно спровођење, израду техничке документације, као и прибављање дозвола у складу са законом.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400 kV Бајина Башта–Обреновац објављена је у „Службеном гласнику РС” 38/18. Рани јавни увид одржан је у периоду од 11. до 25 октобра 2018. године. У току је израда Нацрта просторног плана.

Вредност инвестиције: 

Средства нису из буџета РС

Почетак пројекта: 

Израда Просторног плана започета је потписивањем уговора између обрађивача и инвеститора.

Завршетак пројекта: 

Децембар 2019.