You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА

Финансијер: 

Буџет РС - МГСИ

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за остварење посебне намене подручја.Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за планско коришћење подручја Просторног плана, и то са становишта: заштите и одрживог коришћења културног наслеђа, природних вредности и ресурса (изворишта водоснабдевања); заштите животне средине и одрживог развоја туризма; валоризације комплементарних потенцијала подручја за развој; просторне, саобраћајне, привредне и друге облике интеграције подручја са окружењем. Просторни план ће садржати детаљну разраду за заштићену околину манастира Студеница и друга подручја по потреби.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана објављена у „Службеном гласнику РС” број 50/18. Рани јавни увид одржан у периоду од 24. септембра до 8. октобра 2018. године. Завршена је стручна контрола плана, очекује се достава нацрта ради упућивања на јавни увид.

Вредност инвестиције: 

6.960.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Почетак пројекта: 

Израда Просторног плана започета у јулу 2018. године, потписивањем уговора са обрађивачем.

Завршетак пројекта: 

Јун 2019. године