You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА

Финансијер: 

Буџет РС - МГСИ

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу реализације Националног фудбалског стадиона који би био мултифункцоналног карактера и омогућавао организовање међународних утакмица највишег значаја, у условима одрживог развоја планског подручја. Концептуални оквир планирања, коришћења и уређења планског подручја заснива се на реализацијиплана изградње Националног фудбалског стадиона, који ће бити од стратешког значаја за развој спорта и спортске инфарструктуре у Републици Србији. Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и коришћења подручја.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног планаподручја посебне намене Националног фудбалског стадиона, објављена је у„Службеном гласнику РС» број 86/18. Према потписаном уговору, очекује се достава материјала за рани јавни увид.

Вредност инвестиције: 

23.576.103,55 динара (са ПДВ-ом)

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета je у децембру 2018. године, када је потписан уговор са обрађивачима.

Завршетак пројекта: 

Јануар 2020. године