You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА

Финансијер: 

Буџет РС - МГСИ

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за остварење посебне намене подручја.Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за: планско коришћење Националног парка Тара; рационално коришћење и очување природних ресурса; заштиту и унапређење животне средине; валоризацију комплементарних потенцијала подручја за развој; просторну, саобраћајну и привредну интеграцију подручја са окружењем и др. Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила уређења и грађења према утврђеном режиму заштите појединих природних целина. Поред наведеног, Просторни план ће по потреби садржати детаљну разраду и за друга подручја, као што су подручја која имају туристички потенцијал.  

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана објављена у „Службеном гласнику РС”, бр. 31/18 и 38/18-исправка. Рани јавни увид одржан у периоду од 20. јуна до 4. јула 2018. године. Завршена је стручна контрола плана, очекује се достава Нацрта ради упућивања на јавни увид.

Вредност инвестиције: 

8.880.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Почетак пројекта: 

Израда Просторног плана започета у мају 2018. године, потписивањем уговор са обрађивачем.

Завршетак пројекта: 

Јун 2019. године