You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НОВЕ ЛУКЕ У БЕОГРАДУ СА СЛОБОДНОМ ЗОНОМ

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НОВЕ ЛУКЕ У БЕОГРАДУ СА СЛОБОДНОМ ЗОНОМ

Финансијер: 

Буџет РС - МГСИ

Значај пројекта: 

Основни циљ израде Просторног плана је да се уз рационално коришћење и очување природних ресурса и заштиту животне средине дефинишу начини и услови уређења и опремања земљишта у планском подручју ради стварања планског основа за изградњу и одржив развој нове луке у Београду, која ће на пресеку два паневропска транспортна коридора (речног VII и друмског X)  постати један од најважнијих транспортних чворова у овом делу Европе.Нова лука са комплетном транспортном и логистичком подршком као и развијеним индустријским зонама у непосредном окружењу претендује да буде покретач развоја како региона, тако и целокупне државе.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном објављена је у „Службеном гласнику РС” број 22/16. Одржан је рани јавни увид, у периоду од 29. јула 2016. године до 12. августа 2016. године. У току је усклађивање техничког решења пројектаната са достављеним условима надлежних органа.

Вредност инвестиције: 

31.704.792,00 динара (са ПДВ-ом)

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета у априлу 2016. године, када је потписан уговор са обрађивачима.

Завршетак пројекта: 

Децембар 2019 - јануар 2020.