You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОР” 

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОР”

 

Финансијер: 

Буџет РС - МГСИ

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за остварење посебне намене подручја. тј. запланско коришћење Парка природе „Златибор”; рационално коришћење и очување природних ресурса; заштиту и унапређење животне средине; валоризацију комплементарних потенцијала подручја за развој; просторну, саобраћајну и привредну интеграцију подручја са окружењем и др. Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила уређења и грађења према утврђеном режиму заштите појединих природних целина. Поред наведеног, Просторни план ће по потреби садржати детаљну разраду и за друга подручја, као што су подручја која имају туристички потенцијал.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор” објављена је у „Службеном гласнику РС” број 104/17. Одржан је рани јавни увид у периоду  од 4. до 18. јуна 2018. године и од 2. до 16. јула 2018. године. Према потписаном уговору, очекује се достава Нацрта просторног плана средином фебруара 2019. године.

Вредност инвестиције: 

18.840.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета у априлу 2018. године, када је потписан уговор са обрађивачима.

Завршетак пројекта: 

Јун 2019. године