You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПЛАНИНЕ ЦЕР

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПЛАНИНЕ ЦЕР

Инвеститор: 

МГСИ

Финансијер: 

Буџет РС - МГСИ

Значај пројекта: 

Просторни план подручја посебне намене планине Цер представља плански основ и обезбеђује просторне услове за успостављање предела изузетних одлика „Цер“ и изградњу Меморијалног комплекса „Цер“. Одрживи развој подручја посебне намене се заснива на заштити, унапређењу и коришћењу природних вредности и културних добара, развоју туризма, спорта и рекреације и функционалној интеграцији ПИО „Цер” и ширег окружења.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене планине Цер објављена је у „Службеном гласнику РС” број 84/2017. Одржан је јавни увид у периоду од 17. децембра 2018. године до 15. јануара 2019. године. Јавна седница комисије за јавни увид одржана је 30. јануара 2019. године.У току је припрема Извештаја о обављеном јавном увиду у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину.

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета у јануару 2018. године, када је потписан уговор са обрађивачима.

Завршетак пројекта: 

Мај 2019. године