You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ БАРЈЕ

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ БАРЈЕ

Инвеститор: 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Београд

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за остварење посебне намене подручја. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за: планско коришћење изворишта водоснабдевања Барје; заштиту и уређење сливног подручја у складу са Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта; рационално коришћење и очување природних ресурса; заштиту и унапређење животне средине, природних и створених вредности; валоризацију комплементарних потенцијала подручја за развој; просторне, саобраћајне, привредне и друге облике интеграције подручја са окружењем. Просторни план ће садржати детаљну разраду за прву зону заштите изворишта водоснабдевања.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана објављена је у „Службеном гласнику РС” број 74/18. Рани јавни увид се одржава у периоду од 28. јануара до 11. фебруара 2019. године. Завршен рани јавни увид, у току је прикупљање услова за израду плана.

Вредност инвестиције: 

8.880.000,00 (са ПДВ-ом)

Почетак пројекта: 

Израда Просторног плана започета потписивањем уговора између обрађивача и инвеститора у децембру 2018. године.

Завршетак пројекта: 

Децембар 2019. године