You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ПРЕРАДЕ МИНЕРАЛА ЈАДАРИТА „ЈАДАР”

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ПРЕРАДЕ МИНЕРАЛА ЈАДАРИТА „ЈАДАР”

Инвеститор: 

„Rio Sava Exploration”, Београд

Финансијер: 

Средства нису из буџета РС

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за остварење посебне намене подручја тј. за експлоатацију и прераду минерала јадарита „Јадар”. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за: планско коришћење подручја експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар”; рационално коришћење и очување природних ресурса; заштиту и унапређење животне средине; валоризацију комплементарних потенцијала подручја за развој; просторну, саобраћајну и привредну интеграцију подручја са окружењем и др. Просторни план ће садржати детаљну разраду за планиране намене. 

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Jадар” објављена је у „Службеном гласнику РС” број 60/17. Обављен је рани јавни увид у периоду од 15. до 29. новембра 2017. године. У току је израда Нацрта просторног плана.

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета је потписивањем уговора између обрађивача и инвеститора.

Завршетак пројекта: 

2020. годинe