You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАНПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА”

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАНПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА”

Финансијер: 

Буџет РС - МГСИ

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљуутврђивaња дугoрoчнe кoнцeпциje oргaнизaциje, урeђeњa, зaштитe и кoришћeњa простора, а везано за заштиту и уређење Предела изузетних одлика „Власина”, заштићеног подручја I категорије, од међународног и националног значаја; рaциoнaлнo кoришћeњe и oчувaњe прирoдних рeсурсa; зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe, прирoдних и нeпoкрeтних културних дoбaрa; вaлoризaциja кoмплeмeнтaрних пoтeнциjaлa пoдручja зa рaзвoj; прoстoрни, сaoбрaћajни, приврeдни и други oблици интeгрaциje пoдручja сa oкружeњeм. Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и коришћења подручја према утврђеном режиму заштите појединих природних целина, као и за потребе санитарне заштите, развоја и уређења туристичких подручјаи инфраструктурне објекте за потребе одбране земље.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Власина”објављена је у „Службеном гласнику РС” број 50/18. Одржан је рани јавни увид, у периоду од 13. до 27. августа 2018. године. Према потписаном уговору, очекује се достава радне верзије Нацрта просторног плана средином фебруара 2019. године.

Вредност инвестиције: 

11.964.000 динара (са ПДВ-ом)

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета je у јулу 2018. године, када је потписан уговор са обрађивачима.

Завршетак пројекта: 

Август-септембар 2019. године