You are here

Развој локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа Републике Србије

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Развој локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа Републике Србије

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Значај пројекта: 

Циљ пројекта је да се унапреде капацитети локалних самоуправа за управљање одрживом инфраструктуром, као и да се побољша приступ економским и друштвеним потенцијалима на климатски освешћен начин, у складу са обавезама које проистичу из Софијске декларације о Зеленој агенди за Западни Балкан, донете 10. новембра 2020. године, као и у складу са циљевима, мерама и активностима дефинисаним Стратегијом одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године и Акционим планом за њено спровођење. Кроз пројекат ће се, пре свега, обезбедити инвестиције и техничка подршка за одрживо унапређење локалних путева и мобилности, као и укупне отпорности локалних самоуправа на климатске промене. Свака локална самоуправа ће имати право на одређену количину средстава, а према формули која у обзир узима број становника, површину, степен развијености, као и рањивост на климатске промене.

Статус пројекта: 

Преговори о зајму одржани су 24. и 25. јануара 2022. године.

Вредност инвестиције: 

265,2 милиона евра (300 милиона америчких долара)

Почетак пројекта: 

Очекивани почетак пројекта је јун 2022. године.

Завршетак пројекта: 

Завршетак пројекат се очекује у новембру 2028. године.

Извор финансирања: 

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Француска агенција за развој

Опис пројекта: 

Пројекат је структуиран кроз спровођење активности подељених у три основне компоненте:

·         Компонента 1: Климатски паметна мобилност

·         Компонента 2: Јачање капацитета за пружање услуга о области инфраструктуре

·         Компонента 3: Управљање пројектом и подизање свести

 

Усвојена документација за реализацију пројекта (POGM, ESCP, ESMF, LMP, SEP, RPF…)