You are here

Др Вељко Ковачевић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ВОДНИ САОБРАЋАЈ И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ

Рођен 10. 6. 1980. године у Београду.

               

Октобар 2008. године  -

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина бр. 22-26

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

 

 

Млађи саветник: октобар 2008 - јун 2009.

Саветник: јун 2009 -  август 2014.

Самостални саветник / шеф Одсека за међународни водни саобраћај: август 2014 - септембра 2015.

Начелник Одељења за водни саобраћај у Сектору за водни саобраћај и безбедност пловидбе: септембар 2015 - септембар 2016.

 

 

В. д. помоћника министра за водни саобраћај и безбедност пловидбе: септембар 2016.

 

 

 

 

Главни задаци и одговорности

Управљање пројектима изградње лука, пристаништа, изградње и реконструкције бродских преводница, хидротехничких и багерских радова на пловним путевима, успостављања и коришћења интелигентних транспортних система у водном транспорту. Референтни пројекти:

 

-              Изградња Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево

-              Адаптација бродских преводница у саставу хидроелектрана “Ђердап 1” и “Ђердап 2”

-              Изградња нове луке у Београду

-              Проширење капацитета Луке Прахово

-              Проширење капацитета Луке Сремска Митровица

-              Проширење капацитета Луке Богојево

-              Хидротехнички и багерски радови на Дунаву и Сави

-              Развој и инсталација система за навигационо праћење и електронско обележавање пловног пута на Дунаву (АтоНс)

-              Успостављање мреже хидрометеоролошких станица на Дунаву и Сави

-              Успостављање ВТС и гласовног ВхФ система на Дунаву и Сави

 

 

Руководилац Радне групе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду сета закона и подзаконских аката из области унутрашњег водног и поморског транспорта (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закон о државној припадности и упису пловила, Закон о поморској пловидби, Закон о трговачком бродарству, Закон о хидрографској делатности) новембар 2008.

 

Заменик представника Републике Србије у Дунавској комисији: новембар 2016.

 

Заменик представника Републике Србије у Међународној комисији за слив реке Саве: новембар 2016.

 

Члан делегације Републике Србије за преговоре о успостављању Транспортне заједнице између ЕУ и земаља југоисточне Европе, март 2009.

 

Члан Радне групе Владе Републике Србије за израду Стратегију ЕУ за дунавски регион, фебруар 2010.

 

Члан Радне групе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије 2015-2025.

 

Представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Радној групи за унутрашњи водни транспорт Економске комисије Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ)

 

Члан експертског тима Ад хок радне групе за морске ауто-путеве Организације за црноморску економску сарадњу (БСЕЦ)

 

Аутор Предлога резолуције о паневропским правилима заједничке хаварије Економске комисије Уједињених нација за Европу и члан делегације Републике Србије за преговоре о усвајању Предлога резолуције о паневропским правилима заједничке хаварије, у оквиру УНЕЦЕ 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд, Република Србија. Дипломирани правник, смер – међународно право; септембар 1999 - септембар 2005.

Универзитет Унион, Правни факултет, Београд, Република Србија. Специјалиста за поморско право и транспортно осигурање. Специјалистичка теза: “Појам и развој Јорк-Антверпенских правила с посебним освртом на њихову ревизију из Ванкувера 2004. године”. октобар 2006 - децембар 2007.

Универзитет Унион, Правни факултет, Београд, Република Србија. Доктор правних наука - смер грађанско/поморско приватно право. Докторска теза: „Законско (опште) ограничење одговорности у поморском праву и праву унутрашње пловидбе“. октобар 2009 - април 2016.

 

Научни радови         

 

Чланак: “Развој института заједничке хаварије и последње измене Јорк-антверпенских правила из 2004. године”; објављено у „Поредбено поморско право“, часопис Хрватске академије наука и уметности – Јадрански завод; бр. 164, Загреб, 2010, стр. 555-612

Чланак са проф. др Бориславом Ивошевићем, “Осврт на нови Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама”, Правни записи, бр. 2, 2010, Београд, стр. 441-452

Чланак: „Енглеска и право, историјски развој и неке специфичности“, Правни записи, бр. 2, 2011, Београд, стр. 613-630

Чланак: „Нека питања о природи и структури појединих грана и правних института енглеског права“, Правни записи, бр. 2, 2011, Београд, стр. 514-528

Специјалистичка теза: “Појам и развој Јорк-антверпенских правила с посебним освртом на њихову ревизију из Ванкувера 2004. године”; Универзитет Унион, Правни факултет, Београд, Република Србија;

Докторска дисертација: „Законско (опште) ограничење одговорности у поморском праву и праву унутрашње пловидбе“

 

 

  • Називи образовних установа
  • Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд, Република Србија
  • Универзитет Унион, Правни факултет, Београд, Република Србија

 

Основне области научног интересовања

Поморско право и право унутрашње пловидбе

Саобраћајно право

Транспортно осигурање

 

Звање дипл. правник, специјалиста за поморско право

 

Ниво стеченеог високог образовања  Доктор наука (VIII)

               

                              

Додатне информације   

            

  • Члан ИВР, 2009.
  • Генерални секретар Савеза студената Београда, фебруар 2004 - јануар 2005.
  • Члан Надзорног одбора јавне установе „Студентски центар Београд“, новембар 2004 - јануар 2005.

 

 

 

Уметност  

                         

Основна музичка школа „Коста Манојловић“ - гитара