You are here

Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

У Одељењу за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност обављају се послови који се односе на: уређивање стамбених односа и стамбеног пословања кроз припрему и праћење спровођења мера стамбене политике; предлагање стратешких и других мера за одрживи развој становања, а посебно припреме и праћења спровођења програма и пројеката стамбене подршке, енергетске ефикасности и управљања и одржавања зграда; израду и праћење примене прописа којима се уређује области становања, обављања комуналних делатности и енергетске ефикасности; праћење економских аспеката и предлагање мера за унапређење финансирања становања, пружања комуналних услуга и унапређења енергетске ефикасности; припремање мишљења на нацрте и предлоге релевантних прописа и стратегија чији су предлагачи други органи државне управе; пружање стручне помоћи јединицама локалне самоуправе и  учешће у активностима јачања капацитета за унапређење примене прописа који уређују област становања, комуналних и делатности и енергетске ефикасности; други послови из делокруга Одељења.

 

 

У Одељењу за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност образују се уже унутрашње јединице: