You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ

Инвеститор: 

МГСИ

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за изградњу брзе, квалитетне и конкурентне железничке везе са значајно редукованим временом путовања између великих градских, комерцијалних и индустријских центара Републике Србије и Европе, као и унапређење безбедности, сигурности и поузданости железничког система. Планирана ревитализација, реконструкција, изградња и модернизација железничке пруге Београд-Ниш вршиће се са циљем да се при дефинисању реконструкција траса максимално задрже постојећи коридори у којима су формиране просторне целине и садржаји, са минимумом неопходног заузимања новог земљишта.

Статус пројекта: 

Предлог Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш послат је на мишљење заинтересованим органима и организацијама. У току је припрема Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш.

Вредност инвестиције: 

12.100.000,00 динара са ПДВ-ом - буџет РС