You are here

Одељење за друмски транспорт

У Одељењу за друмски транспорт обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области друмског транспорта; припрему предлога основа за вођење преговора и закључивање мултилатералних и билатералних споразума у области друмског саобраћаја; усклађивање међународних аутобуских линија и регистрацију и оверу редова вожње у међумесном линијском превозу путника; доделу дозвола за превоз ствари; дефинисање смерница за развој и унапређење услова обављања међународног друмског транспорта; унапређење развоја робних терминала за потребе интермодалног транспорта; дефинисање подстицајних мера за коришћење средстава комбинованог транспорта; правну обраду нацрта закона и предлога других прописа из области  друмског саобраћаја; припрему мишљења о примени закона и других прописа из области друмског саобраћаја; припрему мишљења на нацрте закона и предлоге аката чији су предлагачи други органи државне управе, са аспекта друмског саобраћаја; припрему плана рада Владе и извештаја о раду; припрему, размену, допрему и дистрибуцију међународних контингената дозвола са страним државама; утврђивање испуњености услова за приступ професији друмског превозника и издавање одговарајућих лиценци за обављање друмског транспорта; оверу и издавање сертификата за одговорна лица, потврда за возаче у превозу терета и потврда и сертификата за возила у друмском транспорту, као и други послови из делокруга Одељења. 

 

У Одељењу за друмски транспорт образују се следеће уже унутрашње јединице: