You are here

Одељење за управне и управно-надзорне послове

У Одељењу за управне и управно-надзорне послове обављају се послови који се односе на: вршење надзора над радом имаоца јавних овлашћења у обављању поверених послова, у складу са законом; припрему решења у управним стварима у другом степену из области урбанизма и грађевине; припрему одговора на тужбе у управним споровима из области урбанизма и грађевине; остваривање сарадње са републичким, покрајинским и општинским органима; учешће и изради анализа, извештаја и информација у вези са применом прописа у области урбанизма и грађевине; други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за управне и управно-надзорне послове образују се уже унутрашње јединице: