You are here

Одсек за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају

У Одсеку за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају обављају  се послови који се односе на: решавање захтева у вези са утврђивањем испуњености услова за обављање јавног превоза по пријави промена у погледу испуњавања услова; припрему управних актата које доноси министарство у другом степену; припрему предлога управних аката које доносе други надлежни органи у другом степену; припрему актата у вези са управним споровима и другим судским поступцима; у вези са утврђивањем испуњености услова за сертификацију одговорних лица код домаћих превозника; са издавањем лиценци и извода из лиценци за обављање друмског превоза и вођењем регистра издатих лиценци; са издавањем сертификата за одговорна лица и вођењем регистра издатих сертификата; утврђивање услове за возила и вођење евиденције за возила у друмском транспорту; издавање и овера потврда-сертификата за возила у друмском саобраћају; припрему предлога пројеката и друге активности везане за њихово спровођење; учешће у изради и праћењу спровођења циљева дефинисаних акционим планом Стратегије развоја саобраћаја; учешће у усклађивању прописа из делокруга Одељења са релевантним прописима ЕУ, као и други послови из делокруга Одсека.