RSS

You are here

Државни секретари, помоћници и саветници

Државни секретари

Mиoдрaг Пoлeдицa

Рoђeн је у Бeoгрaду 1969. гoдинe. Oснoвну и срeдњу шкoлу зaвршиo у Бeoгрaду, диплoмирao нa Сaoбрaћajнoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Нa Фaкултeту oргaнизaциoних нaукa у Бeoгрaду зaвршиo спeциjaлистичкe студиje „Meнaџмeнт jaвнe упрaвe“.

Александра Дамњановић

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Зоран Лакићевић

Дипломирао на Грађевинском факултету у Београду. Стручно се усавршавао и стекао радно искуство радећи у грађевинској компанији у Америци. Магистрирао на Универзитету у Девису из области грађевине и заштите животне средине.

Един Зећировић

Рођен је у Пећи 1979. године. Основну и средњу школу је завршио у Пећи. Дипломирао је на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу на конструктивном смеру. Тренутно је на завршној години докторских студија на истом факултету.

Др Милоје Обрадовић

Од 9.јануара 2020. године решењем Владе Републике Србије постављен на место државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

РАДНО ИСКУСТВО
    
2014–2019. године

Маја Матија Ристић

СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сертификовани предавач за законодавни процес – Влада Републике Србије, Служба за управљање кадровима

Специјалиста европског права – Правни факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију (Република Француска)

Помоћници министра

Јованка Атанацковић

ПОМОЋНИЦА МИНИСТАРКЕ ЗА СТАМБЕНУ И АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Рођена 24. 2. 1976. године у Пожаревцу.

 

Основну и средњу школу (Пожаревачку гимназију) завршила у Пожаревцу.

Ђорђе Милић

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

Рођен у Београду 2. маја 1970. године.

 

Саша Стојановић

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ, ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Рођен 1960, отац Стеван, пензионисани пуковник ЈНА и дипломирани правник, мајка Снежана, економиста у пензији. Служио војни рок 1987.г. у Сомбору и Загребу РВ и ПВО. Ожењен, двоје деце, син Срђан (24), студент архитектуре, ћерка Нина (19), професионални спортиста.

 

Др Вељко Ковачевић

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ ЗА ВОДНИ САОБРАЋАЈ И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ

Рођен 10. 6. 1980. године у Београду.

               

Октобар 2008. године  -

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина бр. 22-26

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

 

 

Мр Зоран Илић дипл. инж. маш - ИАП

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ

Рођен  15. 2.1962. године у Пожаревцу

 

Зоран Павловић

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Рођен је 1970. године у Лозници. Завршио је Војну академију Копнене Војске за ВШС. Дипломирао је на Факултету цивилне одбране Универзитета у Београду.