RSS

You are here

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa jaвну нaбaвку зa извoђeњe рaдoвa нa oбjeктимa сaoбрaћajнe инфрaструктурe у oпштини Бoсилeгрaд

На основу члана 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12)

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

 

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у отвореном поступку  

 

1. Предмет јавне набавке: јавна набавка радова – извођење радова на објектима саобраћајне инфраструктуре у Општини Босилеград.

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:  јавне набавке радова – извођење радова на објектима саобраћајне инфраструктуре у Општини Босилеград , 45233140 – Радови на путевима.

4. Укупна уговорена вредност уговора може износити највише до 22.230.092,10 динара, без ПДВ-а.

5. Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

6. Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.

7. Укупна цена набавке радова – извођење радова на објектима саобраћајне инфраструктуре у Општини Босилеград  је: 22.230.092,10 без ПДВ-а.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.06.2014. године.

9. Датум закључења уговора: 30.06.2014. године.

10. Основни подаци о добављачу:  Група понуђача: Носилац групе: ИГ-АУТО доо Врање, ул. Добривоја Станковића број 8,  матични број 17128132, ПИБ 100551620; Члан групе: ГПД Банковић доо Црна Трава, Црна Трава, ул. Милентија Поповића бб, Матични број 20042877; ПИБ 104174747.

11. Период важења уговора: до 15.10.2014. године.

12. Околности које представљају основ за измену уговора: сходно члану 115. ЗЈН.